oia.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl
Strona główna strona główna 

Dane

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszwie 

 

RODZAJ JEDNOSTKI

Jednostka samorządu zawodów zaufania publicznego

SIEDZIBA

Warszawa

LOKALIZACJA

woj. mazowieckie 

KOD

01-882

Adres

ul. Żeromskiego 77 lok. 6  (IV p.)

/siedziby Izby od 1 lutego 2018 r./

 

tel. (+48 22) 635-45-54

mail: biuro@oia.waw.pl

 ePUAP: ePUAP OIA w Warszawie

link do strony internetowej: www.oia.waw.pl

 

Pracownicy biura Izby w Warszawie (w kolejności alfabetycznej):

- Inna Bila tel. kom. 785-665-518 

- Jolanta Komorowska tel. kom. 785-665-519

- Klaudiusz Kulak tel. kom. 785-665-515

- Elżbieta Nowakowska (Delegatura w Radomiu) tel. kom. 785-665-516

- Bożena Olech tel. kom. 785-665-517

Joanna Pietrzyk tel. kom. 785-665-510

- Anna Skołek tel. kom. 785-665-514

- Aneta Starczewska (Gł. Księgowa) 785-665-512

- Emilia Napora 

Zakres obowiązków pracowników biura Izby w Warszawie i Delegatury w Radomiu

 

Konsultant farmaceutyczny OIA w Warszawie: p. mgr farm. Marian Witkowski

(pytania prosimy kierować na pytania@oia.waw.pl)

 

Radca Prawny biura Izby: p. mec. Sylwester Majewski 

(dyżury: czwartki - w godz. 13.10 - 16.30) tel. kom 785-665-513 (czynny w czasie dyżuru)
 
e-mail: prawnik@oia.waw.pl

 

Doradztwo Podatkowe:

(nowa formuła doradztwa podatkowego od X.2022)

 

Prezes

mgr farm. Marian Witkowski (od 5.03.2022 r.)

e-mail: prezes@oia.waw.pl

Numer Konta B.

21 1240 1138 1111 0000 0209 2153

Biuro w Radomiu

Delegatura w Radomiu

pracownik Delegatury: Elżbieta Nowakowska tel. kom 785-665-516

e-mail:  radom@oia.waw.pl

ePUAP: ePUAP OIA w Warszawie

   

 

Godziny pracy Biura Izby

                                                                       

poniedziałek

9.00-15.00

wtorek

9.00-15.00

środa

9.00-15.00

czwartek

9.00-17.00

piątek

9.00-15.00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2023-06-12 13:09:38.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2023-06-12 13:09:38
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - oia.samorzad.pl