kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie prowadzi rejestr farmaceutów.
________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1850

 

Art. 8. 1. Rejestr farmaceutów prowadzi okręgowa rada aptekarska.
2. Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz
miejsce zamieszkania;
2) dane dotyczące wykształcenia, w tym:
a) numer dyplomu ukończenia studiów,
b) nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę,
c) rok ukończenia studiów,
d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,
e) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,
f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł,
g) informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikającego z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:
a) numer prawa wykonywania zawodu,
b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,
c) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
d) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
4) numer PESEL;
5) datę zgonu.
3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.
4. Okręgowa rada aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej, jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje objęte rejestrem farmaceutów.
4a. Okręgowa rada aptekarska za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292), dane objęte rejestrem farmaceutów.
4b. Rejestr farmaceutów jest prowadzony w postaci elektronicznej.
4c. Dane zawarte w rejestrze farmaceutów mogą zostać udostępnione
podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia podyplomowego farmaceuty:
1) uczelniom wyższym,
2) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
3) Centrum Egzaminów Medycznych,
4) szkołom wyższym prowadzącym studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
5) wojewodom,
6) konsultantom krajowym w ochronie zdrowia – w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.

Art. 8a. 1. Okręgowa rada aptekarska prowadzi rejestr uproszczony obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty.
2. Rejestr uproszczony, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) obywatelstwo (obywatelstwa);
3) miejsce i datę urodzenia;
4) nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) adres miejsca zamieszkania w państwie, w którym na stałe wykonuje zawód farmaceuty;
6) adres pobytu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w tym państwie oraz spełnienie wymagań dotyczących
postawy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty;
8) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzającego
posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty;
9) czas, o ile jest to możliwe, miejsce i charakter zamierzonego tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty.
3. Wpis do rejestru uproszczonego, o którym mowa w ust. 1, jest bezpłatny i nie może powodować opóźnień i utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru uproszczonego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając
w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.

Art. 8b. 1. Okręgowa rada aptekarska informuje, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej o farmaceucie, wobec którego:
1) rada aptekarska podjęła uchwałę o:
a) zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu,
b) ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności,
2) sąd aptekarski wydał orzeczenie o:
a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
b) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,
c) tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych,
3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu

oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz.U. z 2002 r Nr 219 poz. 1845).

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do rejestru farmaceutów, zwanego dalej „rejestrem”, okręgowa rada aptekarska wpisuje dane określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, po sprawdzeniu dokumentów, oświadczeń i informacji będących podstawą wpisu.
2. Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska dokonuje po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
3. Zmian i wykreśleń w rejestrze okręgowa rada aptekarska dokonuje:
1) po przekazaniu przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu;
2) po przekazaniu przez farmaceutę informacji o zmianie danych objętych rejestrem;
3) po podjęciu przez okręgową radę aptekarską uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu;
4) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu aptekarskiego w sprawie upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 4. Jeżeli dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane budzące wątpliwości okręgowej rady aptekarskiej, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.

§ 2. 1. Rejestr prowadzony jest w formie księgi ewidencyjnej oraz w formie systemu informatycznego.
2. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się pod kolejnym numerem.
3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z dokumentami, o których mowa w § 1, stanowiącymi akta ewidencyjne.
4. Jeżeli obszar działania okręgowej izby aptekarskiej obejmuje dwa lub więcej województw, rejestr prowadzi się oddzielnie dla każdego województwa.

§ 3. 1. Poprawek w księdze ewidencyjnej dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.
2. Osoba dokonująca poprawek w księdze ewidencyjnej jest obowiązana opatrzyć poprawkę własnoręcznym podpisem oraz dokonać stosownej zmiany w rejestrze prowadzonym w formie systemu informatycznego.
3. Zmian i uzupełnień w rejestrze dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od przedstawienia przez farmaceutę danych.

§ 4. 1. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem wpisu do księgi ewidencyjnej i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wyodrębnionym.
2. Księgę ewidencyjną i akta ewidencyjne prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji dokumentów do celów archiwalnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty (Dz.U z 2009 Nr 194 poz. 1500)

 

 

 

 
D20161496 ustawa o izbach aptekarskich.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:30:53 | Data modyfikacji: 2022-02-01 22:51:32.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:30:53
Data modyfikacji: 2022-02-01 22:51:32
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl