kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Załatwianie Spraw

Załatwianie Spraw

Od uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie służy stronie prawo wniesienia środków odwoławczych.

Odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie podjętej w sprawie dotyczącej:

- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 4, 4b, 4f ust.1 ustawy o izbach aptekarskich)

- zawieszenia farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu czasowym określonych czynności (art. 18 ust.3 ustawy o izbach aptekarskich)

- stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu (art. 18 a ustawy o izbach aptekarskich)

Strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zażalenie od uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie podjętej w sprawach m.in.:

- wydanej opinii o udzielanie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni ( art. 29 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich)

- wydanej opinii w zakresie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki dla osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie tj. kierownika apteki (art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne)

Strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dziennik Ustaw z 2021 poz. 1850).

 

Art. 39. 1. Od uchwał okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 4, art. 18 ust. 3 i art. 18a, przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.

3. Na uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej, o których mowa w ust. 1 oraz art. 4f ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.


oraz

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Art. 104.
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 106.
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38.

Art. 123.
§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Art. 141.
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:34:24 | Data modyfikacji: 2022-02-02 00:39:43.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:34:24
Data modyfikacji: 2022-02-02 00:39:43
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl