kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Majątek Jednostki

Majątek Jednostki

Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dziennik Ustaw z 2021 poz. 1850)


Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej są:
1) składki członkowskie;
2) zapisy, darowizny, dotacje;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) inne wpływy.

2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska

Art. 65. 1. Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na
pokrycie kosztów czynności:
1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wydawania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
2) prowadzenia rejestru farmaceutów oraz Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej;
3) prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, wykonywania czynności rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
4) wykonywania czynności sądu aptekarskiego.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są także na pokrycie kosztów czynności samorządu zawodowego w odniesieniu do obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności kryteria naliczania wysokości dotacji oraz tryb przekazywania dotacji.

oraz

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ (link do strony internetowej OIA w Warszawie - składki Członkowskie:

- włącznie do czerwca 2014 - uchwała nr 208/2004 (nieobowiązująca)


- od lipca 2014 do grudnia 2017 - uchwała nr 713/2014 (nieobowiązująca)


- od stycznia 2018 - uchwała nr 954/2017


- od maja 2021 - uchwała nr Nr VIII/273/2021

 

 *** 

 

Wykonanie budżetu OIA w Warszawie - 2018 rok

Wykonanie budżetu OIA w Warszawie - 2019 rok

Wykonanie budżetu OIA w Warszawie - 2020 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:27:28 | Data modyfikacji: 2022-02-25 15:07:32.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:27:28
Data modyfikacji: 2022-02-25 15:07:32
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl