kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Zasady wykony. zawodu

Zasady wykony. zawodu

Samorząd aptekarski - zadania i zasady działania

Podstawa prawna: Art. 7

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku

(Dziennik Ustaw z 2021 POZ. 1850)

 

Art. 7. 1. Zadaniami samorządu zawodu farmaceuty są w szczególności:

1) reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów;
2) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
3) kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
4) integracja środowiska zawodowego;
5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
6) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
7) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
8) prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
9) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;

9a) udzielanie informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;
10) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.


2. Zadania określone w ust. 1 samorząd zawodu farmaceuty wykonuje w szczególności przez:


1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
1a) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
1b) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony)
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występowanie
z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony)
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu farmaceuty;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz sądownictwa polubownego;
12a) współpracę z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w ustawie;

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:11:38 | Data modyfikacji: 2022-02-01 21:49:32.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:11:38
Data modyfikacji: 2022-02-01 21:49:32
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl